Rok szkolny 2011/2012

Pomoc dla Tomka

Z radością informuję, że zapoczątkowana w marcu akcja pomocy dla Tomka, ucznia IV LO w Elblągu, spotkała się z dużym zaangażowaniem całej społeczności naszej szkoły.

Przekazałam do IV LO dwa, słusznych rozmiarów, worki nakrętek.

Czytaj więcej...

Stypendia

Prezydent Miasta Elbląga informuje, że elbląscy gimnazjaliści mogą ubiegać się o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur

W dniach 19-09-2011 – 10-10-2011 będzie trwał nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:

  • Uczęszczający do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • Pochodzący z rodzin, w których dochód w 2010r. nie przekroczył 1008,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1166,00 zł netto na osobę
  • Wytypowani przez dyrektora szkoły – maksymalnie trzech uczniów ze szkoły,
  • Utalentowani z zakresu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych:
    1. Średnia ocen z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych minimum 5,0
    2. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów minimum 4,75
  • Dodatkowo punktowani będą laureaci olimpiad/konkursów/turniejów w roku szkolnym 2010/2011 oraz uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie.
  • Więcej informacji: http://efs.warmia.mazury.pl/stypendia_uczniowskie/

Uczniowie spełniający kryteria, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium, proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym.

Stypendia szkolne 2011/2012

W dniach od 1 do 15 września 2011r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 dla uczniów zamieszkałych na terenie Elbląga.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 351 zł netto. Obliczając wysokość dochodu bierze się pod uwagę dochód wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.

Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa 15 września br. Wnioski należy składać w szkołach, do których uczęszczają uczniowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego.
Czytaj więcej: www.umelblag.pl

Wyprawka szkolna 2011/2012

Do 6 września 2011 r. rodzice uczniów klas I-III liceum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.

Czytaj więcej...