Regulamin rekrutacji Liceum 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w ZSO Nr 2 w Elblągu

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 1. Postępowanie rekrutacyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSO Nr 2 w Elblągu na wniosek rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego, złożony do Dyrektora ZSO nr 2 w Elblągu w formie elektronicznej za pomocą strony https://www.eped.pl oraz złożonych w szkole dokumentów w terminach wskazanych w harmonogramie.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20014 r. nr 256.poz.2572) korzystają z uprawnień wynikających z art. 20d tejże ustawy, czyli przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 3. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów (maksymalnie 200) uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, wynikająca z następujących kryteriów:
  1. Wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym przeliczane będą w następujący sposób:
   1. wynik przedstawiony w procentach z zakresu języka polskiego mnoży się przez 0,2 – co daje maksymalnie 20 pkt,
   2. wynik przedstawiony w procentach z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie mnoży się przez 0,2 – co daje maksymalnie 20 pkt,
   3. wynik przedstawiony w procentach z zakresu matematyki mnoży się przez 0,2 – co daje maksymalnie 20 pkt,
   4. wynik przedstawiony w procentach z zakresu przedmiotów przyrodniczych mnoży się przez 0,2 – co daje maksymalnie 20 pkt,
   5. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 – co daje maksymalnie 20 pkt,
   Łącznie za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
  2. Oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (nauczanego jako pierwszy język) i biologii maksymalnie 80 pkt, przy czym za oceny wyrażone w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
   3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
  3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów.
  4. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, czyli uzyskanie wysokiego miejsca, nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły ( zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2016 Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016), z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty o których mowa w punkcie II.
   1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim (dotyczy uczniów szkół artystycznych):
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
   3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, (dotyczy uczniów szkół artystycznych):
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
    • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   5. uzyskanie wysokiego miejsca (na szczeblu międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10, wojewódzkim: miejsca 1-5, powiatowym: miejsca 1-3) w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) –d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
   6. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. a) – e), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
  5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu są zgodne z Zarządzeniem nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.
 6. Procedura odwoławcza:
  1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna, podając do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  2. W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic może złożyć wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  3. W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  4. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  5. W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
  6. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie rodzic może wnieść skargę do Sądu Administracyjnego.

 

Pobierz PDF