Zasady rekrutacji Liceum 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka

w ZSO Nr 2 w Elblągu

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586 ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 

1.  Laureaci etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności (USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 20d).

 

2.  Wynik wystawiony w procentach z:

a)   języka polskiego,

a)   historii i wiedzy o społeczeństwie,

a)   matematyki,

a)   przedmiotów przyrodniczych,

a)   języka obcego na poziomie podstawowym,

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,2

 

3.  Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu:

a)   CELUJĄCYM – przyznaje się 18 punktów,

b)   BARDZO DOBRYM – przyznaje się 17 punktów,

c)   DOBRYM – przyznaje się 14 punktów,

d)   DOSTATECZNYM – przyznaje się 8 punktów,

e)   DOPUSZCZAJĄCYM – przyznaje się 2 punkty.

W II LO wskazanymi przedmiotami są: język polski, matematyka, biologia, język obcy pierwszy.

 

4.  Ustala się następujący sposób liczenia innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej II LO wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)   ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów,

b)   aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 

5.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

 

6.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy

a)   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

 

7.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

 

8.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 4 ustawy:

a)   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

 

9.  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)   krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)   powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

10.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

11.  Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

a)   międzynarodowym i krajowym – miejsca 1-10,

b)   wojewódzkim – miejsca 1-5,

c)   powiatowym – miejsca 1-3.

 

Pobierz PDF