Zasady rekrutacji Liceum 2018/2019

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2018/2019

I Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych za poszczególne kryteria

1. Wyjątek stanowią laureaci etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, którzy przyjmowani są w pierwszej kolejności (USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 20d),

2. Wynik egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wystawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych,

e) języka obcego na poziomie podstawowym,

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,2

Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 100 pkt

3. Przeliczone na punkty oceny z 4 zajęć edukacyjnych (język polski, matematyka, biologia, język obcy kontynuowany po szkole podstawowej poziom III.1)wyrażone w stopniu:

a) CELUJĄCYM – przyznaje się 18 punktów,

b) BARDZO DOBRYM – przyznaje się 17 punktów,

c) DOBRYM – przyznaje się 14 punktów,

d) DOSTATECZNYM – przyznaje się 8 punktów,

e) DOPUSZCZAJĄCYM – przyznaje się 2 punkty.

Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 72 pkt

4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności na rzecz innych lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

6. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:.

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

● tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

● tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

● tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy

● tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

● tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

● tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

c) uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

● dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

● dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

● dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

● tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

● tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

● tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 4 ustawy:

● dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

● dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

● dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

● tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

● tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

● tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

● międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

● krajowym – przyznaje się 3 punkty,

● wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

● powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 18 pkt

Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

a) międzynarodowym i krajowym – miejsca 1-10,

b) wojewódzkim – miejsca 1-5,

c) powiatowym – miejsca 1-3.

II Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

2. Sprawdziankompetencji językowychma formę pisemna i składa się z 4 części:

I część: test leksykalno- gramatyczny

II część: rozumienie tekstu pisanego

III część rozumienie tekstu słuchanego

IV część test predyspozycji językowych w języku polskim

(zakres podstawy programowej gimnazjalnej na poziomie III.1)

Próg zaliczenia wynosi 50%

3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w pkt. 1,

3) oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły,

4) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

5) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach i ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych,
o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale.