"Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy" - 2012

Zachęcamy do udziału w corocznym turnieju szkolnym pt. „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”

Cele turnieju

Celem turnieju jest pogłębianie wiedzy wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu o królu Kazimierzu Jagiellończyku , genologii Jagiellonów, jego czasach i związkach z miastem Elblągiem. Turniejowi będzie towarzyszyć konkurs plastyczny poświęcony wyżej wymienionej tematyce.

Zasady przeprowadzania turnieju

1. W turnieju biorą udział uczniowie klas pierwszych LO
2. Każda klasa pierwsza może wystawić zespół od dwóch do pięciu uczniów

3. Turniej składa się z dwóch etapów:
- w pierwszym etapie zostaną przeprowadzony test , w wyniku którego wyłonionych zostaną trzy najlepsze drużyny klasowe . Do obliczania sumy punktów bierze się
wyniki dwóch najlepszych osób w danej klasie. W razie równej liczby punktów o kolejności drużyn zadecydują wyniki kolejnych osób
- w drugim etapie zostanie przeprowadzony finał ustny z udziałem trzech najlepszych drużyn
4. W konkursie plastycznym mogą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu. Technika wykonywanych prac jest dowolna

Terminarz turnieju:

- 13 01. 2012 r. zgłoszenie uczestników turnieju
- 03. 2012 r. etap pisemny
- 03. 2012 r. etap ustny turnieju
-Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi w czasie finałów drużynowych turnieju
Literatura:

1. Bogucka Maria, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1987
2. Bogucka Maria, Kazimierz Jagiellończyk , Warszawa 1978
3. Biskup Marian, Wojna Trzynastoletnia , w serii „ Dzieje narodu i państwa polskiego”
4. Sieradzki Wiesław, „Elbląg w wojnie trzynastoletniej” w: Historia Elbląga T. 1
5. Poczet królów Polski Jana Matejki

(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i formuły konkursu)

Oprac. Zdzisław Wielgolaski