Rok szkolny 2007/2008

Umowa pomiędzy II LO a PWSZ

 

W dniu 5 lipca 2007 roku zostało zawarte porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną naszej szkoły pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Elblągu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa była reprezentowana przez rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka a Liceum Ogólnokształcące reprezentował dyrektor naszej szkoły mgr Andrzej Korpacki.


W ramach porozumienia PWSZ zobowiązuje się do konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć przez kadrę PWSZ i podejmowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.


Porozumienie obowiązuje od dnia 1 września bieżącego roku i zostało zawarte na czas nieokreślony.

Cieszymy się z podjętej współpracy z jedną z najlepszy placówek kształcenia wyższego zawodowego w Polsce, z PWSZ w Elblągu, szczególnie z otoczenia patronatem naszej klasy 1E, której wychowawczynią jest mgr Tamara Ostaszewska-Pluta. Wiemy już, że lekcje informatyki prowadzone będą przez pracowników naukowych PWSZ w Instytucie Informatyki PWSZ a dodatkowo będą organizowane warsztaty z fizyki i matematyki w PWSZ dwa razy w semestrze. PWSZ podejmie się również współorganizacji warsztatów i obozów naukowych. Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna dla naszej szkoły i dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

 

Tekst umowy:

 

Porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną

 

 

zawarte w dniu 5 lipca 2007 roku pomiędzy:

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, reprezentowaną przez:

prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora,

zwaną w dalszej części Uczelnią,

a

Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 42 w Elblągu, reprezentowanym przez:

mgr Andrzeja Korpackiego – Dyrektora,

zwanym w dalszej części Szkołą.

 

Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia Porozumienia są umocowane do reprezentowania i niniejszym zawierają Porozumienie następującej treści:

 

 

§1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obejmuje opieką naukową II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

 

§2

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się do:

1) konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia,

2) udostępniania bazy dydaktycznej,

3) prowadzenia zajęć przez kadrę Uczelni,

4) wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

 

§3

Porozumienie obowiązuje od dnia 1 września 2007 roku i zostaje zawarte na czas nieokreślony.

 

§4

Realizowanie porozumienia, jak i wynikłe stąd kwestie finansowe następować będą na podstawie odrębnych szczegółowych umów.

 

§5

Obie strony mogą wykorzystywać fakt zawarcia niniejszego porozumienia do promocji i reklamy.

 

§6

Porozumienie wygasa z chwilą wypowiedzenia przez jedną ze stron, najpóźniej do maja roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

 

§7

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

mgr Andrzej Korpacki prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Dyrektor II LO w Elblągu Rektor PWSZ w Elblągu